Datum

Zeit

Anlass

Sep
Do 3
10:30
Bibellesen / Erwachsenenbildung
Donnerstag, 3. September 2020 10:30 - 0:00 Uhr

Bibellesen / Erwachsenenbildung

Sep
Do 17
10:00
Bibellesen / Erwachsenenbildung
Donnerstag, 17. September 2020 10:00 - 0:00 Uhr

Bibellesen / Erwachsenenbildung

Okt
Do 22
10:30
Bibellesen / Erwachsenenbildung
Donnerstag, 22. Oktober 2020 10:30 - 0:00 Uhr

Bibellesen / Erwachsenenbildung

Nov
Do 12
10:30
Bibellesen / Erwachsenenbildung
Donnerstag, 12. November 2020 10:30 - 0:00 Uhr

Bibellesen / Erwachsenenbildung

Nov
Do 26
10:30
Bibellesen / Erwachsenenbildung
Donnerstag, 26. November 2020 10:30 - 0:00 Uhr

Bibellesen / Erwachsenenbildung

Dez
Do 17
10:30
Bibellesen / Erwachsenenbildung
Donnerstag, 17. Dezember 2020 10:30 - 0:00 Uhr

Bibellesen / Erwachsenenbildung